ปี  รุ่นที่ ชาย หญิง รวม
 2556 24  34  26    60 
 2557 25  13 47  60
 2558 26   10   50   60
2559 27 37 20  53
2560 28  23  14  37
2561 29   18  12   30 

 

 

ปี  รุ่นที่ ประภทความพิการ ชาย หญิง รวม
 2559 27 พิการทางการได้ยิน  -  6 
    พิการทางการเคลื่อนไหว  28 38 
    พิการทางการมองเห็น  -  -
    พิการทางจิตใจหรือพฤติกรรม  7  9
    พิการทางสติปัญญา  2    6 
    รวมทั้งสิ้น  37  20  57 
2560 28 พิการทางการได้ยิน   2   6 
    พิการทางการเคลื่อนไหว  16  5  21
    พิการทางการมองเห็น  -  1   1
    พิการทางจิตใจหรือพฤติกรรม  1  2 
    พิการทางสติปัญญา  3 2
    พิการทางการเรียนรู้  1 - -
     รวมทั้งสิ้น 23  14  37 
 2561 29  พิการทางการได้ยิน  -  2 
    พิการทางการมองเห็น  -  -
    พิการทางการเคลื่อนไหว  8   1  9
    พิการทางจิตใจหรือพฤติกรรม 4  4  8
    พิการทางสติปัญญา  5   4    9 
    พิการทางการเรียนรู้  -  1   1 
    พิการออติสติก  1  1 
    รวมทั้งสิ้น  18 12  30

Link หน่วยงาน

m society

    p1610544577 333 3กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ