วิชาชีพเสริมสวยและตัดผมชาย

     โครงสร้างหลักสูตรวิชาชีพช่างเสริมสวยและตัดผมชาย 1 ปี 1,200 ชั่วโมง
 ศูนย์พัฒนาศักยภาพและอาชีพคนพิการบ้านทองพูนเผ่าพนัส จังหวัดอุบลราชธานี

Link หน่วยงาน

m society

    p1610544577 333 3กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ