วิชาชีพอิเล็กทรอนิกส์

 

                       โครงสร้างหลักสูตรวิชาชีพอิเล็กทรอนิกส์ 1 ปี 1,200 ชั่วโมง 

             ศูนย์พัฒนาศักยภาพและอาชีพคนพิการบ้านทองพูนเผ่าพนัส จังหวัดอุบลราชธานี 

รหัสวิชา รายวิชา จำนวนชั่วโมง  
ทฤษฎี ปฏิบัติ  
 
  หมวดวิชาชีพพื้นฐาน 80 -  
ชอ.001 สร้างเสริมลักษณะนิสัยในการทำงาน 6 -  
ชอ.002 ความปลอดภัยในการทำงาน 6 -  
ชอ.003 คณิตศาสตร์พื้นฐานช่างอิเล็กทรอนิกส์ 34 -  
ชอ.004 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 34 -  
         
ชอ101 หมวดวิชาชีพ 450 670  
ชอ102 ไฟฟ้าเบื้องต้น 30 50  
ชอ103 อุปกรณ์และสัญลักษณ์อิเล็กทรอนิกส์ 120 80  
ชอ104 เครื่องขยายเสียง 40 60  
ชอ105 เครื่องเล่นเทป 50 60  
ชอ106 เครื่องรับวิทยุ AM/FM 60 90  
ชอ107 เครื่องรับโทรทัศน์ 120 240  
ชอ108 เครื่องเล่น CD/VCD   และ DVD 30 90  
  หมายเหตุ      
  วิชาชีพเสริม   (ตามความเหมาะสม)    
  วัดผลและประเมิน นอกเวลาเรียน  
  หมวดวิชาชีพสร้างเสริมประสบการณ์ชีวิต ศูนย์ฯจัดให้ผู้รับฝึกอาชีพไม่น้อยกว่า   12 ชั่วโมงต่อหลักสูตร  
  กฎหมายน่ารู้  
  สิทธิประโยชน์ของคนพิการ  
  ทักษะการใช้ชีวิตทางสังคม  
  ความรู้เรื่องยาเสพติด   เอดส์ เพศศึกษา  
  อนามัย ครอบครัว   การบริหารจัดการ  
  การเตรียมความพร้อมก่อนทำงาน  
รวม รวมจำนวนชั่วโมงฝึกอาชีพ 530 670  
  1,200  

Link หน่วยงาน

m society

    p1610544577 333 3กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ