ทำเนียบผู้อำนวยการ

ลำดับที่ ชื่อ - สกุล ระยะเวลาดำรงตำแหน่ง
1 นางสาวเอื้อนจิต อ่อนใจอารมย์ 20 ต.ค.29 - 31 มี.ค.32
2 นางสาวสุพรรณี สมุทคุปติ์ 1 เม.ย.32 - 9 เม.ย.33
3 นายสรรพล มณีเนตร 9 เม.ย.33 - 23 ส.ค.36
4 นายสุวรรณ มาเฉลิม 24 ส.ค.36 - 30 ก.ย.39
5 นางเปี่ยมสุข ศรีขาว (รักษาการแทน) 1 ต.ค.39 - 17 ธ.ค.39
6 นางกฤติกา เพี้ยนศรี 18 ธ.ค.39 - 7 ต.ค.40
7 นางเปี่ยมสุข ศรีขาว 25 พ.ย.40 - 30 ก.ย.44
8 นางปราณีต อนันตกุล 15 ต.ค.44-21 ก.ค.46
9 นายสาย เตรียมไธสง 22 ก.ค.46 - 1ต.ค.46
10 นายอำพล ทาแก้ว 2 ต.ค.46 - 1 เม.ย.47
11 นางฉวีวรรณ ภู่กำชัย 5 เม.ย.47 - 30 ก.ย.50
12 นางงามนิตย์ เกียรติบุตร 1 ต.ค.51 - 1ต.ค.52
13 นางสาววัชรี กุลราช 1 ต.ค.51 - 1 ต.ค.52
14 นายไพรวรรณ กาญจนวงศ์ 2 ต.ค.52 - 21 ต.ค.54
15 นางจิตรประสงค์ นาครินทร์ 25 ต.ค.54 - 30 ก.ย.56
16

นางวิไลวรรณ ประโพธิเทศ

(รักษาการแทน)

1 ต.ค.57 - 12 ม.ค.57
17 นางวิลาวัลย์ กิตติโกสินท์ 13 ม.ค.57 - 11 ก.ค.60
18 นางแววดาว อินทร์จันทร์ 12 ก.ค.60 – 3 ธ.ค. 60
19 นางหฤทัย  ศิริสินอุดมกิจ 4 ธ.ค. 60 – 16 ม.ค. 62
20

นางคณิตา  สุดเต้ 

(รักษาการแทน)

17 ม.ค. 62 – 8 ก.ค. 63
21 ว่าที่ร้อยตรีหญิง กิรณา  หลำเนียม 9 ก.ค. 63 – 2 เม.ย. 64
22 นางสาวชุติมา  ดวงประชา 16 เม.ย. 64 – ปัจจุบัน

Link หน่วยงาน

m society

    p1610544577 333 3กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ