ประวัติศูนย์

เพื่อเป็นการส่งเสริมให้คนพิการสามารถพึ่งตนเองได้ สามารถอยู่ในสังคมได้เช่นเดียว กับคนปกติทั่วไป กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการหรือกรมประชาสงเคราะห์เดิม จึงเห็นสมควรที่จะขยายงานสงเคราะห์และฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการ ออกสู่ชนบท ประกอบกับผู้มีจิตศรัทธา (นางทองพูน เผ่าพนัส) ได้แสดงความจำนงบริจาคที่ดินเนื้อที่ 1 ไร่ 2 งาน 69 ตารางวา พร้อมอาคารไม้ 2 ชั้น จำนวน 16 หลัง ตั้งอยู่บริเวณมุมถนนศรีณรงค์ตัดกับถนนเทพโยธี เขตอำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี ให้กรมกรมประชาสงเคราะห์(กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการในปัจจุบัน) โดยแสดงความจำนงให้ใช้ประโยชน์เกี่ยวกับการสงเคราะห์ผู้ยากไร้ เช่น จัดเป็นสถานสงเคราะห์คนพิการ คนชรา คนไร้ที่พึ่ง หรือเด็กกำพร้าอนาถา เป็นต้น จึงได้ทำพิธีมอบที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ที่ศาลาประชาคม จังหวัดอุบลราชธานี เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2528 โดยมีอดีตอธิบดีกรมประชาสงเคราะห์ (นายประมูล จันทรจำนง) เป็นผู้รับมอบ

เพื่อสนองเจตนารมณ์ของผู้บริจาค และเพื่อสนองความต้องการของคนพิการ โดยเฉพาะ อย่างยิ่งจังหวัดอุบลราชธานี ซึ่งเป็นจังหวัดชายแดนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนใต้ และมีพรมแดน ติดกับสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว และประเทศกัมพูชาประชาธิปไตย มีราษฎรที่ได้รับภัย จากการปฏิบัติการของกองกำลังภายนอกประเทศอยู่เป็นประจำ จึงมีจำนวนคนพิการค่อนข้างสูง และเพิ่มขึ้นทุกปี กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ หรือกรมประชาสงเคราะห์เดิม ได้ใช้ประโยชน์ จากอาคารที่ได้รับมอบ เป็นทั้งที่ทำการ อาคารเรียน อาคารเรือนนอนและบ้านพักเจ้าหน้าที่ โดยมีพิธี เปิดเป็นทางการเมื่อ 19 กันยายน 2529 และเพื่อเป็นเกียรติแก่นางทองพูน เผ่าพนัส คหปตานีผู้มีใจ กุศลท่านนี้ กรมพัฒนาสังคและสวัสดิการ กรมประชาสงเคราะห์เดิม จึงตั้งชื่อศูนย์แห่งนี้ว่า "ศูนย์ฟื้นฟูอาชีพคนพิการบ้านทองพูนเผ่าพนัส" จังหวัดอุบลราชธานี ต่อมาศูนย์ฯ ได้รับงบประมาณ ให้ทำการปรับปรุงโดยรื้อถอนอาคารเดิม ทำการก่อสร้างอาคารคอนกรีต ดังปรากฎในปัจจุบัน

 

64 01 6 ทำความสะอาด 11

Link หน่วยงาน

m society

    p1610544577 333 3กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ